KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

KONKURS za izbor i prijem ljekara na specijalizaciju

Petak 04. aug/kol 2017.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

U SARAJEVU

 

 

Na osnovu čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine F BiH br. 46/10; 75/13), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije (Sl.novine F BiH br.62/15), Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata (Sl.novine F BiH br.102/13) i Plana Federalnog ministarstva zdravstva potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2016.godinu, br.02-37-5624/16 od 03.10.2016.godine,

 

raspisuje se

K O N K U R S

za izbor i prijem ljekara na specijalizaciju

 

 1. Abdominalna hirurgija 2
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 1
 3. Gastroenterohepatologija 1
 4. Ginekologija i porodiljstvo 1
 5. Hematologija 2
 6. Hemodijaliza 1
 7. Infektologija 2
 8. Internistička onkologija 4
 9. Kardiologija 4
 10. Klinička imunologija 1
 11. Klinička mikrobiologija 1
 12. Klinička radiologija 4
 13. Medicinska biohemija 2
 14. Nefrologija 1
 15. Nuklearna medicina 1
 16. Ortopedija 3
 17. Patologija 3
 18. Pedijatrija 5
 19. Psihijatrija 2
 20. Pulmologija 2
 21. Reumatologija 1
 22. Urgentna medicina 1
 23. Urologija 1

Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

Za specijalizacije pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. 18., 19., 20., 21., i 22.:

-zdravstveni radnik visoke stručne spreme, doktor medicine

-položen stručni ispit

-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Za specijalizaciju pod rednim brojem 13.:

-zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik visoke stručne spreme, doktor medicine, magistar farmacije ili inženjer medicinske biohemije

-položen stručni ispit

-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

-da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadležne komore,

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Prijem u radni odnos se vrši na period do okončanja specijalizacije.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

1.pismeni zahtjev sa rednim brojem i nazivom specijalizacije za koju se prijavljuje,

2.biografiju,

3.uvjerenje o državljanstvu,

4.diplomu o završenom fakultetu,

5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.uvjerenje poslodavca o ukupnom stažu,

7.uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u stalnom radnom odnosu,

8. odobrenje za samostalan rad –licenca,

9. dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko ga kandidt posjeduje),

10. uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija,

11. uvjerenje o položenim ispitima,

12.dokaz o postdiplomskom studiju (ukoliko ga kandidat posjeduje),

13. dokaz o ostvarenim nagradama za vrijeme studija(ukoliko ih kandidat posjeduje),,

14.dokaz o objavljenim radovima - stručna i naučna aktivnost (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Prijave na Konkurs sa dokazom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Bolnička br.25 SARAJEVO

( Centralni Protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Obavezno na koverti naglasiti redni broj specijalizacije na koju se aplicira (naglasiti o kojoj specijalizaciji se radi).

Kandidati koji apliciraju na više specijalizacija, potrebno je da za svaku specijalizaciju apliciraju posebno, u protivnom, prijava će biti odbačena.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrat
KCUS
KCUS - Srijeda 11. jul/srp 2018.
11.JULI DAN ŽALOSTI ZA SVE DOBRE I ČESTITE LJUDE
KCUS - Četvrtak 05. jul/srp 2018.
Medicinski tim KCUS i ove godine u Srebrenici
KCUS - Ponedjeljak 02. jul/srp 2018.
KCUS: Nova metoda primjenjena kod 50 pacijenata
KCUS - Četvrtak 28. jun/lip 2018.
KCUS nastavlja napredak
Objavljeno 28.6.2018 u 08:00
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 8 beba, od toga 6 dječaka i 2 djevojčice. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine pregledana su 186 pacijenta. U internističkoj 77, a u hirurškoj ambulanti 109 pacijenta.