KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni stručni saradnik za zastupanja i normativnu djelatnost

Srijeda 14. mar/ožu 2018.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za popunu radnog mjesta


1.Samostalni stručni saradnik za zastupanja i normativnu djelatnost  
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca ....................... 2(dva) izvršioca

Opis poslova:

- zastupa KCUS  pred upravnim i sudskim organima, sastavlja tužbe, prijedloge, pravne lijekove i druge podneske u upravnim i sudskim postupcima, obavlja poslove vezane za registraciju kod suda ili drugog državnog organa, pruža stručnu pomoć u postupku zaštite prava radnika i vođenja svih potrebnih akata u postupku, prati zakonske propise, priprema prijedloge opštih akata i prečišćene tekstove, inicira izmjene i dopune opštih akata, ostale poslove za potrebe Službe a po nalogu šefa Službe.

Mjesto rada: Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća,
- Služba za pravne poslove i socijalni rad

Uslovi: pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl.novine Federacije BiH br.26/16), kandidati  trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KCUS-a:
- VSS, Pravni fakultet , VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja (240 ECT bodova),
- jedna godina radnog iskustva u struci
- položen pravosudni ispit.

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. prijavu na Oglas sa kratkom biografijom
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju
3. potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
4. dokaz o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje o državljanstvu
6. izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
SARAJEVO
Centralni protokol
sa naznakom
„Javni Oglas za popunu radnog mjesta
Samostalni stručni saradnik za zastupanja i normativnu djelatnost"


Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti  u originalu ili ovjerena kopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KCUS
Arhiva vijesti
2013 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


Objavljeno 19.3.2018 u 08:23
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 23 bebe, od čega 13 dječaka i 10 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 419 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 227, a u internističkoj 192 pacijenta.