KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

O nama - Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fizikuSlužba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost je osnovana s ciljem da se objedine poslovi vezani za medicinsku fiziku, radijacionu sigurnost i zaštitu od jonizirajućih zračenja u UKCS-u, a pošto pokriva sve medicinske djelatnosti (hirurške, internističke i dijagnostičke), konstituisana je kao zasebna organizaciona jedinica u okviru Stručnih nemedicinskih disciplina.

Služba je počela s radom 20.02.2009. godine. Formirana je u skladu sa međunarodnim preporukama (EFOM) i prva je na području zemalja bivše Jugoslavije. Tenutno je čini 10 diplomiranih fizičara od kojih je jedan docent, a troje su magistri nauka.

Služba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost sastoji se iz 2 odsjeka i to:
– Odsjek za radioterapijsku fiziku i
– Odsjek za radiodijagnostičku i nuklearnomedicinsku fizikuR. br.
Radno mjesto
Broj izvršilaca
1.
Šef Službe
1
2.
Šef Odsjeka za radioterapijsku fiziku
1
3.
Medicinski fizičar na radioterapijskoj fizici
4
4.
Šef Odsjeka za radiodijagnostičku i nuklearnomedicinsku fiziku
1
5.
Medicinski fizičar na dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini
3Šef Odsjeka za radioterapijsku fiziku

Svjetlana Šunjić, dipl. fizičar
Telefon:
+387 33 297294
E-mail:
svjetlana.sunjic@kcus.ba
Šef Odsjeka za radiodijagnostičku i nuklearnomedicinsku fiziku

Doc. dr. Adnan Beganović, dipl. fizičar
Telefon:
+387 33 297831
E-mail:
adnan.beganovic@kcus.ba


Opis poslova

– Služba učestvuje u izradi programa osiguranja kvaliteta za sve djelatnosti koje uključuju uređaje koji proizvode ili koriste jonizirajuće zračenje, te je odgovorna za provođenje dijela programa koji se odnosi na kontrolu kvaliteta za pomenute uređaje.
– Služba učestvuje u planiranju radioterapije (odgovorna je za izradu plana radioterapijskog tretmana), obavlja kalibraciju radioterapijskih uređaja, te proračunava doze za pacijente u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini.
– Učestvuje u pripremi Programa za zaštitu od zračenja za Klinički centar što uključuje i izradu Priručnika za zaštitu od jonizirajućih zračenja za UKCS.
– Odgovorna je za zaštitu od jonizirajućih zračenja i radijacionu sigurnost u UKCS-u, uključujući i edukaciju iz te oblasti.
– Služba učestvuje i u edukaciji iz oblasti medicinske fizike, kao i u naučnoistraživačkim projektima, te u projektima tehničke kooperacije.


Tehnički servis za zaštitu od zračenjaOd 15.06.2011. godine Univerzitetski klinički centar Sarajevo je preko Službe za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost licenciran od strane Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnosti za djelatnost tehničkog servisa za zaštitu od zračenja i to:
– za obavljanje kontrole kvaliteta izvora jonizirajućeg zračenja u oblasti dijagnostičke radiologije, nuklearne medicine i radioterapije;
– za procjenu radijacijske sigurnosti i projektovanje mjera zaštite od zračenja;
– za konsultacije iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti;
– za poslove radijacijskog monitoringa radnog mjesta.

Ovim je omogućeno da Služba obavlja poslove za koje je licencirana i izvan Kliničkog centra.
U Službi rade 3 eksperta za zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti:
– Advan Drljević, dipl. fizičar;
– Doc. dr. Adnan Beganović, dipl. fizičar;
– Mr. Maja Gazdić-Šantić, dipl. fizičar.

Usklađivanjem sa najnovijom regulativom iz ove oblasti UKCS će se licencirati za poslove tehničkih servisa:
– za kontrolu radijacijske sigurnosti;
– za medicinsku fiziku u radioterapiji, nuklearnoj medicini i dijagnostičkoj radiologiji;
– za obuku iz zaštite od jonizirajućih zračenja;
– za zaštitu i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji.
Značajno je istaći plan Službe da organizira obuku iz oblasti zaštite od jonizirajućih zračenja koja je nakon usvajanja Pravilnika o obuci iz zaštite od jonizirajućeg zračenja u augustu 2015. godne obavezna za sva lica profesionalno izložena jonizirajućem zračenju u BiH.
Ustanove koje žele angažirati Službu za neke od navedenih poslova mogu se obratiti šefu Službe na telefon +387 33 297561 ili fax +387 33 298378.

Nastavni i naučnoistraživački rad

Uposlenici Službe za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost uključeni su u nastavni rad Univerziteta u Sarajevu, i to:
– Doc. dr. Adnan Beganović, nastavnik na Prirodno-matematičkom fakultetu;
– Mr. sci. Amra Skopljak-Beganović, stručni saradnik na Fakultetu zdravstvenih studija;
– Mr. sci. Senada Halilović-Atić, stručni saradnik na Fakultetu zdravstvenih studija;
– Svjetlana Šunjić, stručni saradnik na Fakultetu zdravstvenih studija;
Uposlenici Službe su kao autori ili koautori objavili značajan broj naučnoistraživačkih radova, te su bili učesnici na velikom broju međunarodnih konferencija.

Međunarodna saradnja

Uposlenici u sklopu Službe za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost ili Klinike za onkologiju, Klinike za nuklearnu medicinu i Klinike za radiologiju, učestvuju u projekatima tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) još od 1996. godine. U više od 10 projekata UKCS je preko donacija dobio novi telekobalt uređaj, HDR brahiterapijski uređaj, izvore Cs-137 za LDR brahiterapijski uređaj, opremu za kontrolu kvaliteta i pacijentnu dozimetriju u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini. Pored opreme, projekti su omogućili obuku velikog broja uposlenika UKCS-a te osigurali pomoć vanjskih eksperata. U saradnji sa IAEA organiziran je i značajan broj nacionalnih kurseva.
Od 2009. godine Služba je bila partner u 3 projekta IAEA, a od 2016. godine bit će uključena i u četvrti.
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.