KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 3 godine

Petak 08. jun/lip 2018.


Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme do 3 godine za potrebe:


HIRURŠKE DISCIPLINE

1. Medicinska sestra-tehničar - 5 izvršilaca za potrebe Klinike urgentne medicine
  - 2 izvršioca za potrebe Klinike za urologiju
  - 3 izvršioca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju
  - 3 izvšioca za potrebe Klinike za očne bolesti
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za neurohirurgiju
  - 2 izvršioca za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto medicinska sestra-tehničar za potrebe klinika Hirurške discipline treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- SSS Medicinska škola
- smjer medicinska sestra-tehničar
- položen stručni ispit
- licenca – odobrenje za samostalni rad


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licenca nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


INTERNISTIČKE DISCIPLINE

1.Medicinska sestra-tehničar - 2 izvršioca za potrebe Klinike za hemodijalizu
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za kožne i venerične bolesti
  - 3 izvršioca za potrebe Klinike za gastroenterohepatologiju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi"
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za hematologiju


2.Medicinska sestra-tehničar za rad u turnusima  - 4 izvršioca za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i za rad u turnusimaPored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. medicinska sestra-tehničar za potrebe klinika Internističke discipline treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- SSS Medicinska škola
- smjer medicinska sestra-tehničar
- položen stručni ispit
- licenca – odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licenca nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. medicinska sestra-tehničar za rad u turnusima za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- VŠS/SSS – Viša ili Srednja medicinska škola
- smjer viša ili srednja medicinska sestra-tehničar
- 6 mjeseci radnog iskustva u struci za VŠS
- položen stručni ispit
- licenca – odobrenje za samostalni rad


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Višoj ili Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Potvrda o radnom iskustvu u struci za VŠS
- Licenca nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


NEUROPSIHIJATRIJSKE DISCIPLINE
 

1.Medicinska sestra-tehničar - 2 izvršioca za potrebe Neurološke klinike


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto medicinska sestra-tehničar za potrebe Neurološke klinike, Neuropsihijatrijske discipline treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- SSS Medicinska škola
- smjer medicinska sestra-tehničar
- položen stručni ispit
- licenca – odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licenca nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


DISCIPLINA ZA GINEKOLOGIJU I PORODILJSTVO
 

1.Medicinska sestra-tehničar -2 izvršioca za potrebe Klinike za ginekologiju
  -2 izvršioca za potrebe Klinike za porodiljstvo


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto medicinska sestra-tehničar za potrebe klinika Discipline za ginekologiju i porodiljstvo treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- SSS Medicinska škola
- smjer ginekološko-akušerski
- položen stručni ispit
- licenca – odobrenje za samostalni rad


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licenca nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


OJ KLINIČKA APOTEKA

 

1.Farmaceutski tehničar -1 izvršilac za potrebe OJ Klinička apoteka


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto farmaceutski tehničar za potrebe OJ Klinička apoteka treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- SSS Medicinska škola
- smjer farmaceutski tehničar
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru
- licenca – odobrenje za samostalni rad


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Diploma o završenoj Srednjoj medicinskoj školi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Potvrda o radnom iskustvu u struci
- Licenca nadležne Komore
- Dokaz o poznavanju rada na računaru
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)


Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati podnose prijave na Oglas za svaku disciplinu/OJ posebno uz obavezu da na koverti i prijavi navedu naziv radnog mjesta, disciplinu i kliniku/ OJ na koju se aplicira.

KCUS
KCUS - Utorak 14. aug/kol 2018.
Uskoro otvaranje dnevne onkološke bolnice KCUS
KCUS - Petak 03. aug/kol 2018.
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.