KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OGLAS za prijem radnika u radni odnos za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Četvrtak 18. maj/svi 2017.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Za potrebe Klinike za onkologiju

1. Ljekar specijalista
medicinske/internističke onkologije .....………........... 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
(uz probni rad 3 mjeseca)


Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- VSS Medicinski fakultet
- Položen specijalistički ispit

Uz prijavu na Oglas dostaviti:

- Diplomu o završenom fakultetu
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Komore
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)


Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
KCUS
KCUS - Četvrtak 26. apr/tra 2018.
Uveden režim redovnih posjeta bolesnicima u KCUS
Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.