KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća - Stručna nemedicinska disciplina

SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE, LJUDSKE RESURSE I OBRAČUN PLAĆA

Rukovodioc Sektora:
Dijana Kreho, dipl.prav.
Tel: 297 642; 298 540
Fax: 297 825
Mail: spkop@kcus.ba

U okviru sektora postoje slijedeće službe:
- Služba za pravne poslove i socijalni rad
- Služba za ljudske resurse i obračun plaća
- Služba za opće poslove
- Unutrašnja služba zaštite imovine i lica

U okviru sektora obavljaju se poslovi:

- praćenje i tumačenje zakonskih propisa od značaja za UKCS-a,
- izrada općih akata,
- pružanje pravne pomoći,
- zastupanje UKCS-a u sudskim i drugim postupcima,
- pravno-tehnička izrada ugovora i drugih sporazuma,
- poslovi u oblasti radnih odnosa,
- zasnivanje radnog odnosa, kompletiranje dokumentacije, izrada Ugovora o radu,
- prestanak radnog odnosa po raznim osnovama, izrada Rješenja i obrada druge
  odgovarajuće dokumentacije,
- izrada tipiziranih i netipiziranih potvrda,
- raspoređivanje zaposlenih po prijedlogu šefa OJ, odnosno Rukovodioca,
- praćenje stručnog usavršavanja zaposlenih putem odgovarajućih uputa
(ljekari stažeri i ljekari na specijalizaciji),
- izrada odgovarajućih izvještaja o kadrovima u UKCS-a,
- rješavanje socijalnih problema pacijenata i zaposlenih, poboljšanje standarda
  kroz rješavanje problema nužnog smještaja,
- zaštita stambenog fonda UKCS-a, stručni poslovi u vezi otkupa stanova i drugi
  poslovi u skladu sa postojećim propisima iz stambene oblasti,
- zaštita i obezbijeđenje ljudi i imovine,
- protokol, arhiva, kurirski poslovi i umnožavanje materijala,
- poslovi civilne zaštite i odbrane,
- izrada godišnjih izvještaja o radu,
- ostali poslovi u skladu sa propisima iz djelokruga rada Sektora.


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.