KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga

Poboljšanje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se s izazovima da u okviru raspoloživih resursa osiguraju pristup, pravičnost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu zasnovanu na dokazima.

 

U okviru zakonske obaveze da građanima pruži uslugu standardnog kvaliteta i jednakog sadržaja Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu obezbjeđuje uslove koji omogućuju pružanje zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim medicinskim znanjima i tehnologijama i utvrđenim standardima kvaliteta i sigurnosti te u tu svrhu unutar Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu 2012. godine je formirana OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

 

 

OJ ima za cilj uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta koji se može definirati kao skup procedura, mjerila i planiranih akcija na svim nivoima organizacije koji se poduzimaju s ciljem osiguranja da je zdravstvena zaštita pružena pacijentima ispunila odredene kriterije koji opisuju svaki standard i da se trajno radi na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Univerzitetski klinički centar će osigurati široko korištenje metoda poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u čijem je središtu pacijent, a to se odnosi na :

 

- Anketiranje pacijenata, odnosno korisnika zdravstvene zaštite, o iskustvu i zadovoljstvu zdravstvenim uslugama

- Sveobuhvatan sistem žalbi pacijenata na temelju kojeg se mogu pratiti trendovi i poduzimati akcije kad je to neophodno

- Proaktivno upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima u zdravstvenoj ustanovi na temelju zahtjeva iz standarda/kriterija o postojanju dokumentiranih procedure o praćenju i kontroli potencijalnog rizika za pacijente, javnost i osoblje

- Sistem otvorenog prijavljivanja, izvještavanja i ispitivanja kliničkih i nekliničkih incidenata (uključujući nepovoljne događaje ili incidente koji su zamalo izbjegnuti)

- Sistematičan pregled unutrašnjih i vanjskih komunikacija, kontinuitet zaštite i vođenje dokumentacije o pacijentima

- Partnerstvo s pacijentima kroz osiguranje mogućnosti izbora, informiranje o zdravstvenim službama, uslugama i opcijama tretmana

- Poštivanje prava pacijenta na temelju jasno formulisane povelje o pravima pacijenta u svakoj zdravstvenoj ustanovi primarne i bolničke zdravstvene zaštite

 

 

Pored usmjerenosti na unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite u čijem je središtu pacijent, OJ ima zadatak da radi na uspostavi unutrašnjeg kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i vrši pripremu KCUS-u za vanjsku provjeru kvaliteta (akreditaciju). OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga naročito:

 

- Daje prijedlog misije i vizije KCUS-u

- Vrši izradu Strategije poboljšanja kvaliteta i Strategije upravljanja rizikom i pruža stručnu pomoć kod izrade posebnih strategija (strategija osiguranja zdravih radnih mjesta, strategija upravljanja otpadom i sl.)

- Pruža pomoć organizacionim jedinicama pri izradi planova/programa poboljšanja kvaliteta i upravljanja rizikom

- U saradnji sa organizacionim jedinicama vrši izradu prijedloga zajedničkih politika i procedura

- Vrši izradu konačnok teksta politika i procedura

- Priprema materijale za sastanke Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i prati rad Komisije

- Vrši uspostavu indikatora kvaliteta i kontrolu kvaliteta koristeći uspostavljene indikatore

- Prati realizaciju programa i planova u oblasti poboljšanja kvaliteta i upravljanjua kvalitetom

- Vrši izradu periodičnih i godišnjeg izvještaja o stanju kvaliteta

- Pruža pomoć organizacionim jedinicima kod sprovođenja samoocjene

- Vrši pripremu KCUS-a za akreditaciju

- Sarađuje sa AKAZ i drugim organizacijama u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti

 

Uposlenici službe su zaduženi za poboljšanje kvaliteta i sigurnost zdrvstvenih usluga i to kroz niz slijedećih aktivnosti koje svakodnevno obavljaju:

 

- Vrše izradu strategija poboljšanja kvaliteta

- Upravljaju kliničkim i nekliničkim rizicima,

- Pružaju pomoć OJ i sektorima pri izradi procedura i kontroli potencijalnog rizika za pacijente

- Upoznaju javnost i osoblje o rizicima usljed kliničke opasnosti i opasnosti od okoline, kao što su infekcije, radijacija, medikacija, transfuzija i štetne kemikalije

- Učestvuju u izradi procedura te vrše izradu prijedloga i konačnog teksta politika i procedura za stručne medicinske i nemedicinske OJ

- Prate relizaciju programa i planova u oblasti poboljšanja kvaliteta i upravljanja rizikom

- Vrše izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o stanju kvaliteta i upravljanja rizikom

- Učestvuju i vrše pripremu KCUS-a za akreditaciju. Sarađuju sa ostalim komisijama koje su propisane Akreditacijskim standardima

- Da se putem OJ provodi unutrašnji nadzor nad radom Klinika putem medicinskih sestara-tehničara/inženjera za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Administrativni asistent i Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege

tel. +387 33 298 546
kvalitet.sigurnost@kcus.ba

Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege

tel. +387 33 298 560

Odsjek za upravljanje rizikom i za odnose sa pacijentima i osobljem

tel. +387 33 298 564

Odsjek za upravljanje kvalitetom stručnih nemedicinskih disciplina

tel. + 387 33 298 548
tel. +387 33 298 563

Fax

tel. +387 33 298 546
tel. +387 33 298 547
tel. +387 33 298 548
fax. +387 33 298 563
fax. +387 33 298 560
kvalitet.sigurnostkcus@gmail.com

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.